“සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති”
සියලු දාන අතරින් ධර්මදනය උතුම්ය.

buddhism, bownload sinhala buddhist talks, lanka buddhism, lanka buddhist, sadaham, sinhala buddhism, sinhala buddha, sinhala buddhist, sinhala buddhist book, sinhala buddhist talk, sinhala buddhist website, sinhala damma, sinhala thripitakaya, sri lanka buddhist,බෞද්ධ, බෞද්ධ තොරතුරු, බෞද්ධ තොරතුරු සංචිතය, ත්‍රිපිටකය, බෞද්ධ සිංහල

Advertisements

One Response to

  1. Mr WordPress says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

%d bloggers like this: