බෞද්ධ පොත්

Rerukane Chandawimala Maha Thero Dhamma Books Collection – රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමියන්ගේ දහම් පොත්

Katukurunde Gnananda Thero Dhamma Books Collection- කටුකුරුන්දේ ඥාණානන්ද හිමියන්ගේ දහම් පොත්

nivane_niveema_I_0001 nivane_niveema_II_0002 nivane_niveema_III_0003 nivane_niveema_IV_0004 nivane_niveema_V_0005 nivane_niveema_VI_0006 nivane_niveema_VII_0007 nivane_niveema_VIII_0008 nivane_niveema_X_0010 nivane_niveema_XI_0011

pahankanuwa_I_0001 pahankanuwa_II_0002 pahankanuwa_III_0003 pahankanuwa_IV_0004 pahankanuwa_V_0005 pahankanuwa_VI_0006 pahankanuwa_VII_0007

Abhidharmartha Pradeepika Books අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා   අමරදාස රත්නපාල මහතාගේ දහම් පොත්

Achan cha  Thero Dhamma Books Collection    ආචාන් චා හිමියන්ගේ දහම් පොත්

Kukulpane Sudassi  Thero Dhamma Books Collection    කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමියන්ගේ දහම් පොත්

 • තෙසැත්තෑ බුද්ධ ඤාණ
 • සිතේ සැබෑව
 • සාංඝික දානයක් දෙනවිට
 • පැවිද්ද සහ උපසම්පදාව
 • නොනිමෙන මරණයේ නෙමියෙන අරුත්
 • නිවනට මග සදන ස්ථූප
 • නැණස වසන නීවරණ
 • ලොව්තුරු සුව සදන ඉවසීම
 • කර්මය අභිබවා යන මහේශාක්‍යබව
 • ද්වේශය දුරු කරන්නේ කෙසේද
 • දානය පාරමිතාවක් වන්නට නම්
 • දැනගෙන පිදිය යුතු කඨින චීවරය
 • බුද්ධ පූජාවේ යථාර්ථය
 • බුද්ධ ප්‍රතිමාව සහ බෞද්ධකම
 • අකුසල සමාපත්ති
 • ආකල්ප සම්පත්තිය
 • Kukulpane Sudassi  Thero Dhamma Books Collection    කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමියන්ගේ දහම් පොත්

Nawala Dammananda  Thero Dhamma Books Collection    නාවල ධම්මානන්ද  හිමියන්ගේ දහම් පොත්

 • Picture
 • Picture
 • Picture
 • Picture
 • Picture
 • Picture
 • Picture

Books Related to the Tipitaka

Old Sri Lankan Books

Comments are closed.

%d bloggers like this: