ත්‍රිපිටක පොත්

Sinhala Thripitakaya

null

 

  • Aathaapi.org – බුද්ධජයන්තී ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව

 

  • Metta.lk – ත්‍රිපිටකය සරල සිංහල පරිව‍ර්ථන (Download)

 

 

  • Tipitaka.org– සම්පුර්ණ ත්‍රිපිටකය , අට්ඨකථා, ටීකා සහ අනෙකුත් ග්‍රන්ථ සමග (පාලි)

 

  • Thripitakaya.com – සිංහල යුනිකෝඩ්කරණය කරනලද  ත්‍රිපිටක පරිව‍ර්ථනයන්.

 

  • Tripitakaya torrent download locations

null

Comments are closed.

%d bloggers like this: